Powrót
Klauzula RODO
INFORMACJA DLA DZIENNIKARZY:

Podstawowe informacje na temat procesu przetwarzania danych osobowych
przez PR Hub Sp. z o.o.

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Jak mogę się z nim skontaktować?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o., dalej: my. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Długiej 16 lok. 205 (00-238 Warszawa). Może Pan/Pani skontaktować się z nami:
- listownie na adres: ul. Długa 16 lok. 205, 00-238 Warszawa,
- elektronicznie na adres e-mail: info@prhub.eu.

Jakie kategorie danych przetwarza PR Hub Sp. z o.o.?
Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności, stanowią Pana/Pani dane personalne (imię i nazwisko), zawodowe (wydawnictwo, redakcja, zakres tematyczny prowadzonej działalności itd.) oraz kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres wydawnictwa).

W jakim celu moje dane osobowe są przetwarzane?
Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy jedynie na potrzeby prowadzenia aktywności media relations na rzecz naszych klientów, polegającej na kreowaniu i utrzymywaniu odpowiednich relacji z mediami. Celem podejmowanych przez nas działań jest utrzymywanie optymalnych warunków komunikacji naszych klientów z otaczającym ich środowiskiem społecznym. W ramach tak zakreślonej działalności będziemy Panu/Pani wysyłali m.in. zaproszenia na wydarzenia organizowane przez naszych klientów (np. spotkania, konferencje prasowe itd.), przesyłki z produktami promocyjnymi (tzw. press pack), oferty oraz aktualne informacje prasowe na temat działalności naszych klientów, ale dotyczące tematyki, którą Pan/Pani zajmuje się w swojej redakcji, a wyjątkowo także zaproszenia do konkursów lub zapytania o możliwość nawiązania płatnej współpracy z naszymi klientami.

Na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane moje dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który mamy w tym, aby prowadzić działania informacyjne na rzecz naszych klientów zgodnie z zakresem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz przedstawiać Panu/Pani wiadomości prasowe na temat aktywności naszych klientów, prowadzonych przez nich projektów, organizowanych eventów, oferty produktowej, a wyjątkowo także proponowanych przez nich ofert współpracy.

Skąd PR Hub Sp. z o.o. pozyskała moje dane osobowe?
Dane osobowe dziennikarzy gromadzimy za pośrednictwem stron internetowych redakcji, innych portali internetowych, a także w ramach rozmów z pracownikami recepcji, z sekretarzami redakcji i samymi redakcjami.

Komu moje dane osobowe będą udostępniane?
Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione wyłącznie trzem grupom odbiorców. Będą to przede wszystkim:

- nasi pracownicy, którzy zajmują się realizacją wybranych projektów i muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych, aby wywiązać się ze swoich obowiązków zawodowych,
- stale współpracujące z nami podmioty przetwarzające (np. drukarnie etykiet adresowych, obsługa informatyczna, firmy kurierskie), z których usług korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań,
- inni odbiorcy, którym przekazujemy dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie oraz w celach zgodnych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.Pana/Pani dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy mogą zostać również udostępnione klientowi, na którego rzecz prowadzimy aktywność media relations.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG, ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Jeśli Pana/Pani dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy odpowiedni stopień zabezpieczeń danych osobowych, w tym standardowe klauzule umowne lub Tarczę Prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Więcej informacji na ten temat może Pan/Pani uzyskać, kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyższej.

Jak długo moje dane będą przechowywane? Czy mogę żądać zaprzestania dalszego przetwarzania moich danych osobowych?
Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony tylko i wyłącznie od Pana/Pani woli. W dowolnym momencie może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, kontaktując się z nami w tym celu drogą listowną albo e-mailową na dane kontaktowe wskazane powyżej. Konsekwencją wyrażenia sprzeciwu będzie bezzwłoczne usunięcie Pana/Pani danych osobowych i zaprzestanie prowadzenia wobec Pana/Pani dalszych działań informacyjnych.

Jakie prawa mi przysługują w związku z procesem przetwarzania moich danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną albo e-mailową na adresy wskazane powyżej.

INFORMACJA DLA BLOGERÓW:

Podstawowe informacje na temat procesu przetwarzania danych osobowych
przez PR Hub Sp. z o.o.


Czym jest przetwarzanie danych osobowych?
Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych? Jak mogę się z nim skontaktować?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o., dalej: my. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie przy ul. Długiej 16 lok. 205 (00-238 Warszawa). Może Pan/Pani skontaktować się z nami:
- listownie na adres: ul. Długa 16 lok. 205, 00-238 Warszawa,
- elektronicznie na adres e-mail: info@prhub.eu.

Jakie kategorie danych przetwarza PR Hub Sp. z o.o.?

Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach prowadzonej działalności, stanowią Pana/Pani dane personalne (imię i nazwisko, pseudonim), kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu) oraz adres URL prowadzonego przez Pana/Panią bloga internetowego lub konta (tzw. profilu) w social mediach.

W jakim celu moje dane osobowe są przetwarzane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia działań public relations na rzecz naszych klientów, w których zakresie mieści się dbałość o ich wizerunek i utrzymywanie dobrych relacji z ich otoczeniem. Podejmowane przez nas działania obejmują w szczególności wysyłanie drogą listowną bądź elektroniczną zaproszeń do uczestnictwa w akcjach i eventach organizowanych przez naszych klientów, kreatywnych przesyłek promujących konkretne produkty lub rozwiązania, zaproszeń do udziału w konkursach czy zapytań o możliwość nawiązania płatnej współpracy.

Na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, który mamy w tym, aby prowadzić działania informacyjne na rzecz naszych klientów zgodnie z zakresem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej oraz przesyłać Panu/Pani zaproszenia do uczestnictwa w akcjach promocyjnych i innych wydarzeniach organizowanych przez naszych klientów, wysyłać kreatywne przesyłki, zapraszać do konkursów oraz przedstawiać Panu/Pani oferty współpracy proponowane przez naszych klientów.

Skąd PR Hub Sp. z o.o. pozyskała moje dane osobowe?
Pana/Pani dane osobowe pozyskaliśmy za pośrednictwem ogólnodostępnych źródeł: prowadzonej przez Pana/Panią strony internetowej lub profili w kanałach social media (m.in. na portalu Facebook.com, Instagram itp.).

Komu będą udostępniane moje dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą udostępnione wyłącznie trzem grupom odbiorców. Będą to przede wszystkim:

- nasi pracownicy, którzy zajmują się realizacją wybranych projektów i muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych, aby wywiązać się ze swoich obowiązków zawodowych,
- stale współpracujące z nami podmioty przetwarzające (np. drukarnie etykiet adresowych, obsługa informatyczna, firmy kurierskie), z których usług korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań,
- inni odbiorcy, którym przekazujemy dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie oraz w celach zgodnych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.Pana/Pani dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nazwy blogu oraz jego rodzaju mogą zostać również udostępnione klientowi, na którego rzecz prowadzimy działania informacyjne.

Czy moje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG, ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Jeśli Pana/Pani dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy odpowiedni stopień zabezpieczeń danych osobowych, w tym standardowe klauzule umowne lub Tarczę Prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych. Więcej informacji na ten temat może Pan/Pani uzyskać, kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyższej.

Jak długo moje dane będą przechowywane? Czy mogę żądać zaprzestania dalszego przetwarzania moich danych osobowych?
Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony tylko i wyłącznie od Pana/Pani woli. W dowolnym momencie może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, kontaktując się z nami w tym celu drogą listowną albo e-mailową na dane kontaktowe wskazane powyżej. Konsekwencją wyrażenia sprzeciwu będzie bezzwłoczne usunięcie Pana/Pani danych osobowych i zaprzestanie prowadzenia wobec Pana/Pani dalszych działań informacyjnych.

Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną albo e-mailową na adresy wskazane powyżej.
Powrót